august 27, 2008

Revolusjonær Kommunistisk Ungdom

Her er'e drama på ytre venstre hold! Eiker og Drammen Rød Ungdom melder overgang til Tjen Folket, og oppretter en ny ungdomsorganisasjon; Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU). De har skrivi et brev til Rød Ungdomsledelsen som jeg har lyst til å si noe om. Jeg har lest artikkelen som sto på Frontlinjer sine websider, og den påfølgende diskusjonen. Du finner den her.

Eiker og Drammen RKU skriver:

RKU-logo(Rød Ungdom ) "... var i alle fall ærlige nok til å stemme ned et forslag om å vedtektsfeste marxismen i formålsparagrafen. Dette fordi det ville gå på bekostning av å vedtektsfeste den borgerlige ideologien feminisme. Kommunister ønsker at kvinnekampen skal være sterk under kapitalismen og fortsette med uforminsket stryker under sosialismen. Men likevel vil alle maoister med respekt for seg selv anse motsigelsen mellom arbeiderklassen og borgerskapet som den grunnleggende motsigelsen i det kapitalistiske samfunnet, ikke motsigelsen mellom kjønnene slik feministene påstår. Terje Valen sa det slik i 1992: «Rasismen er, akkurat som sexismen sine to variantar, maskulinismen og feminismen, ein ideologi som grunnleggande sett byggjer på at biologiske forskjellar også i vår tid er viktigare enn sosiale og økonomiske når det gjeld å forklare utviklinga av samfunna."

Beskrivelsen av Rød Ungdoms høyredreining synes jeg er ganske fin. Jeg ser samtidig at det er en noe underlig avvisning av "feminismen", hvor man bruker begrepet nesten på samme måte som de svenske RKU. Dette er svakt. Det er en anakronisme!

Terje Valen sitatet er ikke spesielt klokt formulert i min bok. Sammenligne rasisme og feminisme? Tullball. Jeg har vanskelig for å tro at han mener det sjølv engang. Står Tjen Folket inne for dette sitatet?

Sitatet viser jo faktisk at Valen hverken forstår feminisme, eller rasimen. Rasismen er i virkeligheten ingen "ideologi" som setter biologi i høysetet. Rasismen er en undertrykkende praksis og en politikk som forskjellsbehandler folk etter ytre trekk eller kulturellt opphav, og i _neste omgang_ en ideologisk overbygning for diskrimineringa. Denne overbygninga er ikke _en ideologi_, men tilfeldige vikarierende argumenter. De kan være biologiske eller kulturelle eller gud-veit-hva, men overbygninga er sekundær.

For Tjen Folket som har kasta inn så mye krefter på anti-rasistisk frontarbeid er dette underlig svakt.

"Feminismen" er heller ikke en ideologi, den er et kampfelt. Feminismen er ordet vi bruker på kvinnenes politiske kamp for frigjøring! Ideologisk kan dette selvfølgelig begrunnes på tusen måter, men hvis en skal diskutere det seriøst, så må en jo nesten ta utgangspunkt i de gruppene som faktisk finnes her til lands?

De viktigste feministiske mijøene i Norge er vel heller nettopp kvinnegruppa Ottar, og deretter Kvinnefronten (ellers - tilfeldige aksjonsnettverk som måtte dukke opp, RU og SUs respektive feministmiljø, de partipolitiske kvinnegruppene forøvrig, og sånne utgrupper som Norsk Husmorforbund, sjølv om jeg tror de sjølv ville nekte for benevnelsen), men jeg har ikke sett noen plassere motsetninga mellom kjønn overordna klassekampen. Tradisjonen blandt norske maoister har jo vært å erklære seg høylytt som feminister og å stille seg i spissen for kvinnenes rettmessige kamp, for å si det maoistisk.

RU har ikke agitert for revolusjon utad på lang tid, med mindre noen har konfrontert de med det og bedt de forklare hva de egentlig mener. Svaret RU da gir er som regel at de mener et mer demokratisk samfunn, noe som ikke er i tråd med den vitenskaplige marxismen, men nærmere den revisjonistiske linjen til folk som for eksempel Kautsky. Hadde RU tatt marxismen alvorlig ville de ha svart at de med en revolusjon mener at arbeiderklassen skal overta borgerskapets produksjonsmidler og den politiske makten. Virkelige marxister vil ikke gjøre den borgerlige staten mer demokratisk, de vil knuse den og bygge en arbeiderstat som gradvis vil oppløse seg selv på veien mot det kommunistiske samfunnet.

"I stedet for å jobbe sammen med folk mot forverringer av kapitalismen og for små forbedringer, støter RU direkte vekk mange.Forrige leder Mimir Kristjansson ville gjøre RU mer «folkelig» (mange lurte etter hvert på om Mimirs definisjon av folkelig er å drikke øl og sitte på sofaen. Neppe en god måte å vinne respekt blant arbeiderklassen på), og entlösung ble selvfølgelig at Blitzere og Ottarjenter, som er svært opprørske grupper, måtte renskes ut. For en nyinnmeldt jente med sympatier for Ottar er det ikke særlig gøy å lese på lederen sin blogg at han hater Ottar, og det er svært forståelig at Blitzerne blir en tanke grinete når RU tyster til politiet om at de skal ha en aksjon."

Disse to historiene om Mimir Krsitiansson er spot on. Jeg kunne ønske meg at RU-ledelsen kikker på disse to eksemplene og... høhø... tar kraftfullt avstand!

Formuleringene om "at arbeiderklassen skal overta borgerskapets produksjonsmidler og den politiske makten" er en litt anderledes formulering enn den sedvanlige "proletariatets diktatur" og vekt på de undertrykkende sidene ved arbeiderstaten. RUs linje om "demokratisk kontroll over økonomien" er vel egentlig bare enda en måte å formulere det på. Jeg lurer på om motsetninga er at RU vil formulere seg unnvikende og Tjen Folket vil formulere seg som tøffinger? Eller er det faktiske motsetninger om demokratiske spilleregler i det nye sammfunnet? Etter å ha kjennskap til både Kjell Gunnar Larsens lederstil, og sett hvordan RU ekskluderer politiske motsetninger og "nekter dem adgang på livstid", så har jeg vanskelig for å forstå hvor motsetninga skulle ligge?

Eller er det korrekt sånn som RKU-laget formlerer seg at RU ser for seg at en kan reformere statsapparatet inn i sosialismen?

Personlig oppfatter jeg det sånn at begge oppfattningene er feil på den samme måten, og det ligger i det at både RU og TF ser for seg at et samfunn basert på planøkonomi vil være bedre egna til å løse problemene vi står ovenfor enn en kommunistisk økonomi.

Jeg ønsker altså å avvise planøkonomien som generalplan, og for meg ser det ut som at de teoretiske problemene til den norske revolusjonære bevegelsen er knytta til et ønske om å skrivebordssnekre en holdbar modell for et planøkonomisk samfunn, mens de grunnleggende problemene ligger gjemt i sjølve den økonomiske modellen. Dette gjør at enten en er stalinist (haha! Alle kaller alle andre for stalinister hele tida! Ingen er det sjølv!) anarko-syndikalist eller marsdalist i virkeligheten vil møte de samme problemene og ha de samme utfordringene knytta til produksjon, distribusjon og makt over den.

(Deres egen artikkel om det står her. Frontlinjer dekker saken med RU-lag melder overgang til RKU". RKUs nye websider heter Kommunisme.no. Ellers ville jeg ikke lest Klassekampen om det, fordi de er så sinte på TF at en ikke kan ta et ord på alvor, desverre.)

Etiketter: ,